Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th
คุณสมบัติพนักงาน รักษาความปลอดภัย
เน้นการคัดเลือกตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพนักงานรักษาความปลอด ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-เป็นชายหรือหญิงไทยอายุระหว่าง 18- 55 ปี
-มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.
-สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาให้โทษและต้องมีในรับรองแพทย์มาแสดง
-ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อนยกเว้นคดีความผิดลหุโทษหรือโดยประมาท
-เคยเป็นทหาร ตำรวจหรือเคยเข้ารับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัยมาก่อนหรืออาสาสมัคร
-ต้องมีการศึกษาสำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่าอาจสูงหรือต่ำกว่า
-มีความมัธยัสถ์ประหยัดและเก็บออม ทั้งส่วนตนและส่วนของบริษัทฯ อันหมายถึงเป็นผู้มีวินัยในการจ่ายหรือใช้สอยทรัพย์สินของตนเอง หรือบริษัทฯอย่างประหยัดและทะนุถนอมเมื่อประหยัดทำให้เกิดการออมอันจะให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตส่งผลให้จิตในเบิกบาน ไม่พะวงดิ้นรนแสวงหาตนเกินขอบเขต
-มีความอดทนอดกลั้นไม่ท้อแท้ถดทอยต่อปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นอดกลั้นต่อการเสียดสีทางวาจาได้ตั้งมั่นทำงานได้ดีภายใต้ภาวะที่มีความกดดัน
-มีความรู้ความสามารถรู้จริงอย่างลึกซึ้งทุกงานได้และทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพรู้เท่าทันปัญหาและเหตุการณ์ สามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
-มีความขยันขันแข็ง ไม่กลัวงาน กระตือรือร้น สู้งานเอาจริงเอาจังจดจ่อจริงจังและกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยความพากเพียรพยายาม
-มีความซื่อสัตย์ ถือความสุจริตเป็นที่ตั้งมีคุณธรรมและมโนธรรมคอยกำกับให้สำนึกแต่สิ่งที่ดีงามตลอดเวลา

Slider

Please publish modules in offcanvas position.